Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Brukermedvirkning og helsekategori

(Se beskrivelse under)

Beskrivelse: Figuren viser midler til prosjekter i 2021 ved alle de regionale helseforetakene (RHFene) klassifisert med health research classification system (HRCS). De to søylene per helsekategori er inndelingen i alle og de med brukermedvirkning.