Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Vitenskapelige publikasjoner – per institusjon

Beskrivelse: Figuren viser antall vitenskapelige publikasjoner innenfor medisin og helsefag per institusjon.
Datagrunnlaget er uttrekk fra CRIStin avgrenset til medisinske fag for UH- og instituttsektor. For helseforetakene og andre enheter i helsesektoren er alle publikasjoner med.

Publikasjoner som har forfattere fra flere institusjoner er her telt en gang per institusjon. Eksempelvis vil en artikkel med fire forfattere fra fire ulike institusjoner telle en gang for hver av institusjonene. Totaltallet blir derfor høyere enn det faktiske antallet publikasjoner.
Benytt filterboks Figur for å se fordeling på forfatterandeler.

Figuren viser de 10 institusjonene som har flest publikasjoner, mens øvrige institusjoner er samlet under Andre.
Benytt filterboks Institusjon for å se statistikk for andre institusjoner eller sammenligne institusjoner.

Benytt filterboks Fagfelt for å se antall publikasjoner på utvalgte fagfelt.
Benytt filterboks Nivå for å se fordeling på nivå 1 og 2 i publiseringsindikatoren.